404 Not Found


nginx
UVOĐENJE CONTROLLINGA

• Primena C.M.O.K. metodologije

• Saradnja sa 4 glavna faktora: top menadžment, računovodstvo, IT, biznis menadžeri

• Nemačka preciznost i srpska fleksibilnost

 

 

Primena C.M.O.K. metodologije

Hajde da uvedemo controlling u tvojoj kompaniji!

Prvo bi morali da se razumemo šta znači pojam “controlling”? Mi imamo naše razumevanje controllinga koji smo nazvali CMOK®.

Ciljevi. Koji su ciljevi kompanije? Da li je kompanija fokusirana samo na pare (finansije) ili je zanimaju i drugi ciljevi (tržište, procesi, ljudi)? Controlling ne postoji bez jasno definisanih ciljeva od strane top menadžmenta. I, menadžment mora da se obaveže (“commitment”) da će ostvariti ciljeve. Controlling ne postoji bez jasno definisanih ciljeva i bez obavezivanja od strane menadžmenta. Mi preporučujemo Balanced Scorecard kao sistem za merenje ciljeva.

Merenje. Na koji način se mere rezultati? Da li je to godišnje, kvartalno, mesečno, nedeljno? Ko je odgovoran za proces izveštavanja i kako izgledaju izveštaji za menadžment? U ovom delu radimo sa controllerima na jasnom definisanju izveštaja koji su potrebni menadžmentu. U delu merenja tesno sarađujemo sa 4 glavna partnera controllera: računovodstvo, IT, top menadžment, biznis menadžeri.

Odstupanje. Kako se izveštaji analiziraju odnosno kako se analiziraju varijanse? Koje su preporuke koje se daju? Kako se vodi sastanak sa menadžerom oko varijansi? U ovom delu pojašnjavamo ulogu controllera kao biznis partnera i ekonomskog navigatora.

Korektivna akcija. Koje su preporučene akcije? Kako izgleda akcioni plan? Da li je controller uključen u operativni deo i da li dobija feedback od menadžera? Uloga controllera se ne završava na slanju izveštaja. Controller mora aktivno da učestvuje u sprovođenju promena.

 

Saradnja sa 4 glavna faktora: top menadžment, računovodstvo, IT, biznis menadžeri

Controller treba da sarađuje sa 4 glavna faktora u kompaniji:

Top menadžment je “kupac” controlling procesa. Top menadžment definiše top-down ciljeve i daje jasne instrukcije šta želi (“šta”), a controller je “prodavac” koji te instrukcije sprovodi u operativne planove (“kako”).  Računovodstvo je osnovna baza informacija za controllera. Controller koristi računovodstvene informacije i prerađuje ih u izveštaj koji je potreban menadžeru. IT je neophodna podrška u radu controllera. Ova podrška se ne svodi samo na Excel i Vlookup funkcije, već na optimizaciju poslovnih procesa i korišćenja IT resursa. Biznis menadžeri su “kupci” informacija, slično kao i top menadžment. Controller treba da obezbedi harmonizaciju ciljeva između top menadžmenta i biznis menadžera.

 

 

Nemačka preciznost i srpska fleksibilnost

Mi koristimo nemačke standarde controllinga, kao i IGC model procesa controllinga. Nemački standardi su jasni, detaljni, precizni. Sa druge strane, razumemo i srpsku fleksibilnost i spremnost na neprekidno prilagođavanje. Mi pokušavamo da “pomirimo” nemačku tačnost i srpsku adaptibilnost da bi kompanija imala optimalan controlling.