DL Direct Labor (direktni troškovi radnika u proizvodnji)

DL Direct Labor€ su troškovi radnika koji direktno rade na proizvodnoj liniji i njihovi troškovi mogu direktno da se vežu za proizvod. Ovi radnici rade na izradi proizvoda ili usluge.

  • za proizvodnju soka potreban je radnik koji slaže boce na proizvodnoj liniji
  • za proizvodnju knjige potreban je mašinista koji nanosi boju na papir
  • za proizvodnju automobila potreban je montažer koji montira vrata

Evidencija o DL Direct Labor se vodi u planu operacija odnosno routingu. DL Direct Labor se koristi za obračun cene koštanja. DL Direct Labor  su uglavnom varijabilni troškovi, što znači da se troškovi proporcionalno menjaju u zavisnosti od količine proizvedenih komada.  Pored DL Direct Labor postoji i DM Direct Material odnosno sirovine, amabalaža i slično.

Kada se koristi izraz „direktno“ podrazumeva se da se troškovi vezuju za proizvod. Troškovi se mogu vezivati i za druge nosioce troškova cost object kao što su cost centri, aktivnosti, projekti, kupci. Sa druge strane, postoje i indirektni troškovi. Ovi troškovi ne mogu direktno da se vežu za proizvod, već moraju indirektno preko ključeva da se vezuju za proizvod. Primer nekoliko indirektnih troškova  u proizvodnji:

  • trošak plate direktora proizvodnje
  • trošak obezbeđenja fabrike
  • trošak sektora kontrole kvaliteta i laboratorije

Postoje više različitih načina za indirektno vezivanje (mark up sistem, ABC Activity Based Costing).

Za detaljnije objašnjenje oko cene koštanja pogledaj absorption costing.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova