Capital Employed (uposleni kapital)

Capital Employed je izraz koji se javlja kod računice ROCE i ROACE. Capital Employed se računa iz Bilansa stanja i govori o tome koliko je kompanija angažovala operativnog kapitala (tj. operativnih sredstava). Capital employed se može računati i za deo kompanije kao što je divizija, SBU, profitni centar, distributivni centar.

 

Kod računice Capital Employed važno je zapamtiti sledeće:

  • sam izraz se zove „capital employed“ i asocira na pasivu tj. desnu stranu Bilansa strana. Sa druge strane, kod praktične računice se uzimaju „sredstva“ tj. analizira se aktiva i leva strana Bilansa stanja.
  • treba uzimati samo operativna sredstva (kupci, zalihe, dobavljači i slično).
  • treba isključiti ne-operativna sredstva a posebno finansijska sredstva (keš, krediti, akcije i sl.)

 

Capital employed se računa po formuli:

  • Capital Employed = operativna sredstva – operativne obaveze

 

Najčešća se ova formula svodi na 4 glavne kategorije:

  • Capital Employed = kupci + zalihe + osnovna sredstva – dobavljači

 

Capital Employed može da se prevede i kao operativna sredstva operating assets. Postoji i izraz Invested Capital (investirani kapital). Invested Capital je praktično jednak Capital Employed s tim što se on računa preko desne strane Bilansa stanja, tj. pasive:

  • Invested Capital = kapital + krediti – keš

Capital employed se koristi kod računice ROCE (Return On Capital Employed). Suština je da kompanija (ili deo kompanije) ima što manja angažovana sredstva, a da ostvaruje što veći profit.

 

Primer:

FMCG kompanija ima 4 divizije: prehrana, piće, lična higijena, domaćinstvo. Controller je obeležio divizije sa A, B, C, D i izvukao podatke za sve četiri divizije:

Capital_Employed_(uposleni_kapital)_1

Iako divizija B ima najveći EBIT od 40 mEUR, ona najslabije radi. Ona ima velika angažovana sredstva CE od 400 mEUR i njen ROCE je samo 10%. Sa druge strane, divizija D najbolje radi jer je njen ROCE od 25% najviši.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj ROI Return On Investments.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova