MRA Management Result Account (menadžerski bilans uspeha)

MRA je interni izveštaj za menadžment i može se zvati i Menadžerski  Bilans uspeha. MRA je jedan od oblika contribution P&L odnosno MRA je jedna vrsta Bilansa uspeha podeljenog na varijabilne i fiksne troškove.  Osnovne razlike između Bilansa uspeha P&L i MRA su:

MRA Management Result Account (menadžerski bilans uspeha)

Management result je deo MRA odnosno krajnji cilj. Management Result je ciljna brojka za celokupnu operativnu aktivnost jedne firme. On se dobija sabiranjem standardnog rezultata i salda varijansi. U analizi varijansi sve varijanse koje nisu sadržane u MRA sravnjuju se prema uzrocima i sferama odgovornosti. Tako se Management result dobija kao zbir kontribucije po planskim vrednostima i od analize varijansi. Kada se pravi budžet, cilj je da Management result bude nula.

Da biste mogli preći sa Management resulta na eksterni finansijski rezultat („profit“, koji je u skladu sa računovodstvenim propisima) na kraju vam je potreban most rekonstrukcije  gde se uključuju sve one stavke koje se različito vrednuju u internom obračunu (MRA) i eksternom obračunu (Bilans uspeha). Pozitivan Management result javlja se kada posle uključivanja stvarnog prihoda i stvarnih troškova dobijete bolji rezultat od planiranog ciljnog rezultata.

      

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova