404 Not Found


nginx

Cash (keš)

Keš je deo sredstava kompanije i prikazuje se na levoj strani Bilansa stanja balance sheet.

Keš može da postoji u više različitih oblika:

  • Keš u blagajni (gotovina)
  • Žiro račun
  • Čekovi, menice
  • Kratkoročni depoziti kod banaka
  • Kratkoročne hartije od vrednosti sa dospećem do 90 dana

 

Po IAS International Accounting Standards u keš se prikazuju i kratkoročne obaveze za likvidnost (overdraft). To znači da keš može biti i negativan.

 

Kompanije obično nemaju puno keša u Bilansu stanja, odnosno obično je to do 5% od aktive. Pojedine IT kompanije kao što su Microsoft i Apple imaju ogromne količine keša na raspolaganju.

 

Profit i keš nisu sinonimi u finansijama. Za profit se koristi Bilans uspeha P&L dok se za keš koristi cash flow. Postoji lepa izreka o odnosu između keša i profita:

  • Cash is a fact, profit is an opinion.

Da bi kompanija imala dovoljno keša, menadžer mora da pazi na 7 ključnih pokretača keša. Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj 7 cash flow drivers.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova