Internal services (interne usluge)

Interne usluge su ono što jedan cost centar pruža drugom. Ako se razmena usluga može izmeriti i ako je količina pribavljene usluge zavisna od stvarnog učinka centra koji pribavlja tu uslugu, onda se interne usluge obračunavaju po radnim izveštajima.

Primer

Cost centar mašinska radionica vodi evidenciju koliko i kome je pružio uslugu. On interno refakturiše cost centru lakiranje 50 komada usluge po 42 EUR po usluzi, odnosno 2.100 EUR.

Međutim, ako razmena usluga ne može da se jasno izmeri, onda se troškovi raspodeljuju prema unapred utvrđenom ključu (alociranje troškova) ili se zaključuje interni ugovor za pokrivanje tih troškova. Obračuni internih usluga uvek se vrše po tarifama cost rates koje proističu iz godišnjeg budžeta. Na taj način centar koji prima uslugu zna tačno sa kojim troškovima može da računa tokom godine. Varijanse u centru koji pruža usluge se ne prenose jer pripadaju samo sferi odgovornosti tog centra.

Primer

Human Resources sektor pruža usluge selekcije drugim cost centrima. Human resources sektor je planirao za 2013. godinu da proces selekcije jedne osobe košta 1.200 EUR i to je tarifa koja je „standardizovana“ (zamrznuta). To je budžetirana, planirana tarifa koja će se refakturisati drugim cost centrima. Sa druge strane, stvaran iznos u 2013. godini je iznosio 1.300 EUR. Cost centar Human Resources i dalje će fakturisati drugim cost centrima samo iznos od 1.200 EUR dok se negativna razlika od -100 EUR ne fakturiše. Ova razlika od -100 EUR predstavlja negativnu varijansa samog cost centra Human Resources.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova