P/E Price to Earnings (tržišna vrednost kompanije podeljena sa profitom)

P/E je berzanski racio broj koji se koristi kod vrednovanja akcija. Slovo „P“ označava „price“ odnosno cenu kompanije na berzi. Slovo „E“ označava „earnings“ tj. profit kompanije. Racio pokazuje koliko je investitor spreman da plati da jednu jedinicu profita u budućnosti. Ovaj racio broj može da se izračuna na dva načina:

P-E Price to Earnings (tržišna vrednost kompanije podeljena sa profitom)
EPS je Earnings Per Shares odnosno profit po jednoj akciji. EPS se dobija kada se profit podeli sa brojem akcija.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj market value of equity.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova