IRR Internal Rate of Return (interna stopa prinosa)

IRR je jedan od glavnih kriterijuma za ulaganje u osnovna sredstva capital budgeting.

 IRR je ona diskontna stopa gde je NPV = 0.

Ovo možemo i da kažemo na sledeći način:

 IRR je prosečna godišnja „kamata“ u procentima na uložen novac.

IRR se izražava u procentima (15%, 22%…). U Excelu postoji i funkcija IRR koja automatski računa IRR. Hajde da izračunamo IRR na jednostavnom primeru. Uložio si u banku 1.000 EUR  i posle godinu dana dobiješ  1.500 EUR. Koliko si zaradio? Odgovor je 50%. To znači da je IRR tvog projekta 50%.

Idemo sada na složeniji primer. Uložio si opet 1.000 EUR. Prve godine ne podižeš novac. Posle dve godine podigneš 2.250 EUR. Koliko si zaradio? Neko će da kaže 125%. Da, to je tačno ali se 125% odnosi na ceo period od dve godine a ti želiš da vidiš koliko si prosečno zaradio svake godine. Sledeći odgovor je „125% podeljeno sa 2“. Ovo je približno tačno jer ovde nismo računali kamatu na kamatu. Tačan odgovor je 50% i ovaj iznos dobijaš po formuli:

IRR Internal Rate of Return (interna stopa prinosa)

 Dakle, i u ovom slučaju IRR je jednak 50%.

 

Idemo sada na još složeniji primer.

 

Primer

Farmaceutska kompanija planira da lansira novi lek. Controller je procenio cash flow u mEUR:

IRR Internal Rate of Return (interna stopa prinosa) 3

Controller, kao i product menadžer, znaju da direktor kompanije traži da svaki proizvod ima minimalni povraćaj od 10%. Da li je isplativo lansiranje novog leka?

 

Ovog puta ćemo dobiti rešenje uz pomoć Excela. U ćelijama C1 do H2 unete su vrednosti cash flowa po godinama. U ćelijama C3 do H3 je izračunat diskontni faktor za diskont od 10%. U ćelijama C4 do H4 izračunat je diskontovani cash flow koji je jednak Cash flow pomnožen sa diskontnim faktorom (na primer F4 = F2 x F3).

NPV ovog projekta iznosi 1,2 i to je ćelija C7. IRR je, po definiciji, „diskontna stopa gde je NPV jednak 0“. U ćelijama D13 do D17 je menjan diskontni faktor od 10% do 30% a u susednoj koloni E je dobijen iznos NPV. Diskontna stopa je tamo gde je NPV jednak nuli (između 20% i 25%). Sada bi išli dalje u fino štelovanje dok ne dobijemo da je NPV jednak 0. Ovo bi bilo ručno računanje IRR.

Pošto u Excelu postoji funkcija IRR, onda ćemo automatski da izračunamo IRR. U ćeliji C8 napisaćemo funkciju za IRR koja glasi = IRR (C2:H2). Ova funkcija automaski daje rešenje da je IRR jednak 22%.

S obzirom da je IRR veći od diskonta od 10%, projekat je isplativ. Idemo u lansiranje novog leka!

 

 

  

Ako ne bi imali Excelovu funkciju IRR kako bi onda došli do IRR?  Hajde da se vratimo na prethodnu sliku. Ako počneš da menjaš početnu diskontnu stopu od 10% na 15%, 20% itd. primetićeš da se menja i NPV. Što je viša diskontna stopa, NPV je manji. U jednom trenutku diskontna stopa će biti toliko visoka da će NPV biti jednak nuli. Kada budeš pronašao onu diskontnu stopu gde je NPV jednako nuli, onda si i dobio IRR projekta.

 

 

IRR je ona diskontna stopa gde je NPV = 0.

Da bi investicija u osnovna sredstva bila isplativa IRR mora da bude veći od diskonta odnosno zahtevane stope povraćaja.

 IRR > diskont (zahtevana stopa povraćaja)

Diskont je jednak WACC. WACC je Weighted Average Cost of Capital ili prosečna cena korišćenja kapitala. Ukoliko ne možeš da dobiješ WACC onda jednostavno uzmeš onoliko koliko ti gazda zahteva (zahtevana stopa povraćaja). Gazde obično traže povraćaj od 10% do 15% a ako je projekat riskantniji onda je diskont 20% do 25%.

 

IRR je jedan od glavnih kriterijuma za ocenu isplativnosti ulaganja u osnovna sredstva. Pored IRR, koriste se i drugi kriterijumi za ocenu investicija:

 

Svaki od ovih kriterijuma ima svoje prednosti i mane. Menadžeri vole IRR jer se izražava u procentima, slično kao kamata u banci. Sa druge strane, najbolji kriterijum je NPV koji se izražava u EUR.

IRR Internal Rate of Return (interna stopa prinosa) 8

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova