404 Not Found


nginx

Objective (cilj)

Cilj se može posmatrati i kao rezultat do kojeg treba doći. To je buduće stanje kojem se teži a koje je precizno definisano u smislu sadržaja, vremenskog plana i opsega. Razmišljanje i rad sa ciljevima nezamenljivi su za delotvoran controlling. Upravljanje na bazi ciljeva (MBO Management By Objectives) i controlling se razvijaju zajedno.  Ciljevi treba da označe šta treba da se postigne pa prema tome treba da se formulišu iznova za svaku godinu. U korporativnoj kulturi orijentisanoj ka ciljevima osoba se kvalifikuje kao menadžer tako što svoje ciljeve precizno planira (bez ugrađivanja rezervi) a onda ih i ostvaruje.

Postoje dva pristupa u definisanju ciljeva:

  • autokratski, gde menadžment samo direktivno saopšti ciljeve ne pitajući zaposlene i
  • anarhija, gde zaposleni radi samo ono što oni žele bez obzira na ciljeve menadžera ili kompanije

 

MBO-Management By Objective je sistem gde menadžer i zaposleni  zajednički utvrđuju ciljeve. Zaposleni treba da zna šta treba da se uradi, ali istovremeno ne treba da mu se govori kako, već treba da mu se ostavi sloboda. Na taj način zaposleni će biti motivisan za ispunjenje cilja. Controller može da bude moderator razgovora između menadžera i zaposlenog da bi pomogao procesu definisanja zajedničkih ciljeva.

 

 

Kod holističkog pristupa, controller razbija ROI na sastavne delove, odnosno na niže podciljeve. Na svakom nižem cilju javlja se i mali controller koji vodi računa o ostvarenju ciljeva i analizi varijansi na nižim nivoima.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova