Transfer prices (transferne cene)

Transferne cene omogućavaju da se obračunaju razmene roba i usluga između međusobno povezanih kompanija ili sektora u okviru jedne kompanije. Koncept transferne cene u smislu jasnog razgraničenja treba primenjivati veoma umereno. Ako se razmenjuju usluge između cost centara onda se koristi termin interna alokacija troškova allocation.

Transferne cene se koriste se i za refakturisanje između kompanija koje su u Grupi ili Holdingu. Na primer, velika međunarodna kompanija ima dve kompanije od kojih je jedna u Belgiji a druga u Francuskoj. Porezi su manji u Belgiji. Često se dešava da belgijska kompanija fakturiše veći iznos (transferne cene) francuskoj kompaniji da bi profit ostao u Belgiji. Ovo je legalan način (do jedne mere) da se smanje porezi.

U ovakvom obračunu javlja se poseban problem da kompanija članica Grupe koja pribavlja proizvod prihvata istorijsku nabavnu cenu od podružnice Grupe. Članica Grupe koja vrši isporuku ima metod klasifikovanja troškova i obračunat profit koji primaocu nije dozvoljeno da vidi. Da bi se ostvarila transparentnost za celu Grupu, controller Grupe treba da osigura da se u obračunima troškovi analitički prikažu na takav način da svaka kompanija dobije svoj odgovarajući deo.

U ovakvim kompanijama se pojavljuje i izraz MPL Market Profit & Loss. MPL je Bilans uspeha koji se pravi samo za jedno određeno tržište i tu se koriste transferne cene.

 

MCB_Transfer_prices_1

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova