404 Not Found


nginx

Notes to the financial statements (napomene uz finansijske izveštaje)

Napomene uz finansijske izveštaje su jedan od pet delova završnog računa annual report:

 

 

Cilj Napomena je da detaljnije objasni stavke iz izveštaja Bilans uspeha, Bilansa stanja, Cash Flow i Promene na kapitalu. Osnovna filozofija MRS IAS je da su izveštaji kratki i na jednu stranu a da se sve dodatne informacije nalaze u Napomenana.

 

Napomene su važne kod finansijske analize jer mogu da daju dodatno svetlo o poslovanju kompanije. Svaki od MRS standarda MRS propisuje šta je potrebno dodatno pojasniti u Napomenama. MRS koristi reč obelodaniti što znači da mora da se napiše pojašnjenje u Napomenama.

 

Primer

Obelodanjivanje u skladu sa MRS 7, Cash Flow

  • Preduzeće obelodanjuje komponente gotovine i gotovinskih ekvivalenata i u svom izveštaju o tokovima gotovine prikazuje iznose usklađene sa odgovarajućim stavkama koje su iskazane u bilansu.
  • Crnogorski Telekom je obelodanio strukturu gotovine.

 

Kompanije koje koje nisu na Berzi – što je 99,9% kompanija u Srbiji – smatraju pisanje Napomena kao gubljenje vremena. To je i tačno, jer Napomene služe samo eksternim korisnicma i sama kompanija nema nikakvu korist od pisanja Napomena. Sa druge strane, kompanije koje su na Berzi pišu veoma detaljne napomene da bi javno obelodanili šta se dešava sa poslovanjem. Kompanijama na Berzi je u interesu da eksterna javnost zna šta se dešava sa njima. Napomene za velike kompanije mogu da budu izuzetno detaljne i da imaju i preko 100 strana.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova