Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outletŠTA JE CONTROLLING?

 

• Controlling je proces

• Controlling je odgovornost menadžera, a controller je vlasnik procesa

• Controllingom menadžer obezbeđuje ostvarivanje ciljeva

 

Controlling je proces

Menadžer ima ciljeve koje želi da ostvari. Controlling je proces koji mu pomaže da ostvari te ciljeve. Controlling kao proces može da se objasni u tri koraka:

  1. Ciljevi
  2. Planovi
  3. Navigacija (=kontrola)

Prvo što menadžer radi je definisanje ciljeva. Ciljevi su obično finansijski kao što su ROCE, EBITDA, D/EBITDA i sl. Ciljevi mogu da budu i nefinansijski: tržište, procesi, ljudi. Kada menadžer definiše ciljeve, onda je sledeći korak razvijanje planova. Menadžer pravi plan kako da ostvari zadati cilj. Poslednji i treći korak je navigacija (ili kontrola) kako se ostvaruju ciljevi. Ako postoji odstupanja od cilja, menadžer reaguje i navigira da se vrati na cilj. Dakle, controlling je proces koji se neprekidno odvija u ova tri koraka. Controller je suvozač ili biznis partner menadžeru. On aktivno pomaže menadžeru da definiše ciljeve, da razvije planove(budžete) i asistira mu u vidu izveštavanja.

 

Controlling može da se pojasni i preko CMOK© pristupa. Autor CMOK© pristupa je Bojan Šćepanović, direktor MCB Menadžment Centra Beograd. CMOK© pristup definiše controlling na sledeći način:

  1. Ciljevi
  2. Merenje
  3. Odstupanje
  4. Korektivna akcija

 

 

Controlling je odgovornost menadžera, a controller je vlasnik procesa

Menadžer je odgovoran za ostvarivanje ciljeva. Ako nema jasno definisanih ciljeva, onda i ne postoji controlling. U većini kompanija ciljevi se definišu preko budžeta. Budžet je alat controllinga koji se obično radi u trećem kvartalu za sledeću godinu. Controller je vlasnik procesa budžetiranja, odnono controller je osoba koja operativno radi na izradi budžeta.

 

Controller redovno izveštava menadžera o rezultatima (ostvarivanju ciljeva). Obično je izveštavanje na mesečnom nivou. Ako se pojave odstupanja (varijanse), controller pravi izveštaj i daje predlog korektivnih akcija.  Na primer, cilj je da profit za 6 meseci bude 10 mEUR a ostvareno je 9 mEUR. Controller izveštava da imamo negativnu varijansu od 1 mEUR. Istovremeno, controller daje uzroke varijansi (“zašto?”) ali i daje predlog korektivne akcije (“kako dalje?”). Menadžer je taj koji donosi odluke na osnovu izveštaja controllera.

U poslednjih 10-ak godina težnja je da controller postane biznis partner menadžeru. U tom smislu, menadžer i controller postaju odgovorni za zajednički definisane ciljeve. To znači i da controller postaje aktivni donosilac odluke i da je i njegova odgovornost za ostvarivanje ciljeva.

 

Controllingom menadžer obezbeđuje ostvarivanje ciljeva

Postoje više različitih ciljeva koje menadžeri žele da ostvare. Obično su to finansijski ciljevi, pa se stoga controlling često u praksi zove i “finansijski controlling”. Sa druge strane, postoje i drugi, nefinansijski ciljevi. Ciljevi se najčešće definišu u četiri oblasti i ovaj sistem se zove Balanced Scorecard (BSC):

Menadžer je taj koji definiše “šta se planira”, a controller je taj koji odlučuje “kako se planira”. Na primer, menadžer može da kaže: “Ja želim da znam cenu koštanja proizvoda svaki mesec. To mi je ključni cilj.” Na controlleru je da napravi plan kako da prati cenu koštanja proizvoda. Controller će zajedno sa računovodstvom i IT-om da kreira softver (SAP, Oracle i sl) koji će mu omogućiti da prati cenu koštanja svakog meseca.

 

 

O pojmu “controlling”

Controlling je nemačka filozofija ostvarivanja ciljeva. Reč “controlling” je engleskog porekla (“to controll”) ali se ona vrlo retko koristi u engleskom govornom području. Praktično, reč “controlling” je postala standardna nemačka reč. Mi smo odlučili da ovu reč ne prevodimo na srpski jer naš prevod (“kontroling, kontrola”) previše asocira ne “inspekciju, kažnjavanje, kontrolora u GSP-u i sl.”.  Naša filozofija controllinga je da je controller “biznis partner menadžeru”.

U drugim zemljama ili oblastima, koriste se slični izrazi koji pojašnjavaju filozofiju ostvarivanja ciljeva:

 

 

 

 

Pored izraza “controller” u praksi se sreću i izrazi:

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page