7.3 Napravi kompletan spisak: Kompletna struktura

Smatra se da je spisak kompletan čim su svi aspekti date teme obuhvaćeni tačkama ispod nje. Na primer, raščlanjivanje srednje Evrope na Nemačku, Austriju, Švajcarsku i Belgiju nije kompletno jer nedostaje još zemalja.

 

 

7.3.1 Napravi kompletnu strukturu

Ako se izostave važni argumenti koji se odnose na određeno pitanje, odgovor neće biti kompletan.

 

 

SUCCESS - slajdovi (731)

 

 

7.3.2 Koristi kompletnu strukturu u grafikonima

I strukture koje se prikazuju u grafikonima treba da budu kompletne. Drugim rečima, da u zbiru daju sto procenata.

 

 

SUCCESS - slajdovi (732)

 

 

7.3.3 Koristi kompletnu strukturu u tabelama

Kao i kod grafikona, i struktura prikazana u tabelama treba da u zbiru daje sto procenata.

 

 

SUCCESS - slajdovi (733)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com